جنبش آزادی قلم

نشریه الکترونیکی جنبش آزادی قلم

جنبش آزادی قلم

نشریه الکترونیکی جنبش آزادی قلم

جنبش آزادی قلم

شروع به نوشتن مرا آرام می کند دغدغه های درونی مرا بیرون می ریزد اگر این طریق آرامش بخش ما را نمی پسندید ما واقعا از شما پوزش می خواهیم لطفا یا تحمل فرمائید یا از وبلاگ های دوستان دیگر دیدن فرمائید.این جنبش به صورت خود جوش و سر آغازش از درون خودمان می باشد و وابسته به هیچ نهاد یا حزب و جریان سیاسی و یا تفکرات سلطه جویانه نمی باشد.
کانال تلگرام جنبش آزادی قلم : freepenmovement@

طبقه بندی موضوعی

جنبش آزادی قلم

  1. احترام را به هر فرد در درجه اول سرلوحه وجودی خود می داند هر فرد شامل افکار ، اعتقادات ، نژاد ، قوم ، زبان و هر ذهنیتی که هر فرد می تواند بروی کره خاکی با داشتن آنها هویت سازی کنند.
  2. آزادی را به تمام معنی قبول دارد و به احترام هر فکر از جریان سازی دوری می کند
  3. سوالاتی که دغدغه ذهنی شده و به نوعی ذهن و افکار را درگیر خود کرده است پرسیده می شود و برای آن نیز جوابی نوشته خواهد شد از این روی سخن چون در آزادی کامل است می تواند حق انتقاد نیز به خواننده داده شود.
  4. تمامی مطالبی که به صورت مشاهده عموم قرار دارند هیچ قوه قهره ای حق ندارد بدون حق دفاع فردی را محاکمه کند. 
  5. مفهوم آزادی قلم فراتر از قانون و مقررات می باشد و هیچ انقیادی شامل نوشته ها نخواهد شد.
  6. مفاهیم انتقادی باید با رویکرد تصحیح و همراه با راهکار برای بهبود باشد نه تخریب
  7. هیچ دین ، مذهب ، حکومتی حق تعقیب و تفتیش بروی مطالبی که با نشر جنبش آزادی قلم تحریر شده ندارد.
  8. هر فرد یا تفکری که جنبش آزادی قلم را پذیرفته در صورت جریان سازی و یا موج سواری بروی جریان های سیاسی از طرف خود جنبش حذف می شود.
  9. اهداف جنبش آزادی قلم فراتر از بازی سازی و سیاست ، جایگاه خواهی می باشد .
  10. تنها دلیل وجودی جنبش آزادی قلم کنکاش راهکار با نشر آزادانه بدون هیچ چارچوب محدود کننده و نیز بدون تخریب می باشد.